Přejít k obsahu
Software vyvinuté v NTC
Číslo výsledku

Hoofstats

NTC-ASW-22-001

Hydrodynamicky mazané axiální kruhy (HYMAK)

NTC-ASW-22-002

Software pro vyhodnocení povrchového teplotního pole osoby s advanced algoritmy pro přesnější určení vnitřní teploty

NTC-ASW-22-003

Software pro vyhodnocenı́ časových řad termogramů pro včasné varování vzniku a monitorování průběhu epidemie

NTC-ASW-22-004

Software ASE2SPRKKR for electronic structure calculation

NTC-ASW-21-001

Data pro: Geometrické parametry svalově-kosterního modelu ruky

NTC-ASW-20-001

Software pro návrh Heuslerovy slitiny o daných vlastnostech

NTC-ASW-20-002

Aplikace pro optimalizaci a řízení palivových článků – 1.1.0

NTC-ASW-20-003

Software for personalising human model

NTC-ASW-19-001

Application for optimization and control of fuel cells – v1.0.0

NTC-ASW-18-001

Pokročilý software pro měření s moduly ADAM

NTC-ASW-18-002

Autorizovaný software OSLO_GUI verze 3.0

NTC-ASW-17-001

Autorizovaný software OSLO_PPR verze 2.0

NTC-ASW-17-002

Autorizovaný software OSLO_TAB verze 2.0

NTC-ASW-17-003

Autorizovaný software Navier-ILS

NTC-ASW-17-004

Software HDM Eval

NTC-ASW-17-005

Software LabIR ThermoStitch

NTC-ASW-17-006

Software LabIR NDT

NTC-ASW-17-007

Software LabIR Technology

NTC-ASW-17-008

Software LabIR Control

NTC-ASW-17-009

Human Cognitive Enhancement wiki

NTC-ASW-17-010

Key-to-Voice

NTC-ASW-17-011

Autorizovaný software OSLOC_V5

NTC-ASW-17-012

Optimalizace systému napájení kotlů

NTC-ASW-17-013

Software pro pokročilé termografické měření

NTC-ASW-15-001

Systém monitorování, vyhodnocování a varování

NTC-ASW-15-002

Optimalizace funkce obnovitelných zdrojů elektrické energie na bázi palivových článků, akumulátorů a FV panelů pro malévýkony

NTC-ASW-15-003

Software pro CFD výpočet a následnou analýzu dynamického namáhání ventilátoru a spalinovodu

NTC-ASW-15-004

Softwarové moduly pro numerické simulace filtračních zařízení a jejich komponent

NTC-ASW-15-005

NONVIBTW_V3- Software pro analýzu nelineárního kmitání olopatkovaných disků s kontaktními třecími vazbami mezi lopatkami

NTC-ASW-14-004

Software pro systematickou klasifikaci morfologie materiálů

NTC-ASW-14-007

Software pro modelování transportu

NTC-ASW-14-008

Software pro škálování modelu člověka ve vazbě na VE

NTC-ASW-13-003

Provozní charakteristiky PEMFC - v 0.1

NTC-ASW-13-005

Parametrický model průtočné části spalinového ventilátoru

NTC-ASW-13-006

WARM-CHARGE-V-4- Ohřev kompartmentového modelu vsázky ve tvaru trubky

NTC-ASW-12-001
WARM-CHARGE-V-3- Ohřev kompartmentového modelu vsázky ve tvaru prstence NTC-ASW-12-002
DCRYSTALLITE NTC-ASW-12-003
NONVIB_VIEW- Software pro zpracování a vykreslení výsledků analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaného disku NTC-ASW-12-004
FVP Base - software pro evidenci výkonových a kvalitativních charakteristik solárních panelů NTC-ASW-12-005
Phono-WD-RMP - Software pro modelování disperze vln v periodicky heterogenních Reissner-Mindlinových deskách NTC-ASW-12-006
Slip-SEEP-3D - Software pro tečení dvoufázové ne-newtonovské tekutiny s podmínkou prokluzu NTC-ASW-12-007

Software pro škálování segmentovaných modelů člověka

NTC-ASW-12-008

Project Database - Software pro podporu řešení projektů

NTC-SW-01-11
Software pro stanovení typu vodivosti polovodičů NTC-SW-02-11
TF-SpecGap - Software pro určování optické šířky zakázaného pásu NTC-SW-03-11
St-Res-S - Software pro vyhodnocování zbytkových pnutí v tenkých vrstvách NTC-SW-04-11
WARM-CHARGE-V-2 - Ohřev kompartmentového modelu válcové vsázky NTC-SW-05-11
Software pro určení stability soustavy tuhých těles NTC-SW-06-11
OSLO_Extruder - Software pro analýzu Oddělujícího Śenkového Lisování Olejnin vycházející z teorie Extrudérů NTC-SW-07-11

Scale2Dim - Software pro škálování segmentů

NTC-SW-01-10
AntroPed2D -Software pro 2d analýzu čelního střetu vozidla s chodcem NTC-SW-02-10
PERM_IDENT Software pro identifikaci permeability filtračního koláče NTC-SW-03-10
LLIS1D_Y2P Software pro analýzu oddělujícího lisování v lineární lisovací komoře NTC-SW-04-10
SEEP-3DSG -Software pro analýzu tečení ne-newtonského porézního média s prosakováním tekutiny NTC-SW-05-10
Software pro modelování pohybu porézního média Biotova typu ve 3D komoře NTC-SW-06-10
ACOUSTIC-PY: modelování akustického přenosu na periodických rozhraních pomocí metody konečných prvků NTC-SW-07-10
SLQT 2010 - Software pro numerické vyhodnocení tepelné vodivosti povlaků a tenkých vrstev metodou LQT NTC-SW-08-10
PPRa (Pulsed Photothermal Radiometry analyzer) -Software pro vyhodnocení měření tepelných vlastností tenkých vrstev pomocí pulzní fototepelné radiometrie NTC-SW-09-10
EMISCALC (Emissivity Calculator) -software pro automatický výpočet emisivity ze známé teploty vzorku NTC-SW-10-10
TBB Design Tool - Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry NTC-SW-11-10
Adam4019.2010 - Software pro měření teplot a elektrických napětí pomocí modulu Advantech ADAM 4019 NTC-SW-12-10
Vyhodnocování analytických spekter NTC-SW-13-10

NOMUVIBLAD_ESS1 - Software pro analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s buzením prostorově stacionárním (vzhledem k souřadnému systému rotujícího disku)

NTC-SW-14-10
NOMUVIBLAD_ETW1 - Software pro analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s buzením typu běžící vlny NTC-SW-15-10
2CTM-D (Noncontact 2-Color Temperature Measurement System Designer) -Software pro návrh systému bezkontaktního měření teplot pomocí 2-barvového detektoru NTC-SW-16-10
MatFEM - obecný řešič na bázi metody konečných prvků v systému Matlab NTC-SW-17-10
NESTAB 2010a - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí NTC-SW-18-10
Project Database - Software pro podporu řešení projektů NTC-SW-19-10
Software pro výpočet koeficientů ozáření a středních geometrických délek paprsků NTC-SW-20-10
CM-Charge-Heat-V-1. Výpočet ohřevu vsázky ve tvaru pravidelného hranolu pomocí kompartmentového modelu NTC-SW-21-10
Řízení ventilů plynů při depozici tenkých vrstev NTC-SW-22-10

ScaPy - Software pro škálování modelů člověka na bázi tuhých těles

NTC-SW-01-09
Ped2D - Software pro 2d analýzu čelního střetu vozidla s chodcem NTC-SW-02-09
FVD_FILTER - Software pro numerickou simulaci filtrace a konsolidace saturovaných porézních materiálů s předpokladem velkých objemových změn NTC-SW-03-09
DRUM LK 3D - Software pro vyhodnocení měření odchylek házivosti bubnových rotačních součástí NTC-SW-04-09
NESTAB 2009 - Software pro vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových rotačních součástí NTC-SW-05-09
TEPNAP-IR - Software pro výpočet rozložení teplot a tepelných polí na brzdových discích NTC-SW-06-09
RadGUI 2009 - Software pro numerický výpočet radiačního tepelného toku NTC-SW-07-09
Adam4018.2g 2009 - Software pro měření teplot a napětí pomocí modulů Advantech-ADAM NTC-SW-08-09
IPZ - Software pro zpracování výsledků nanoindentačních měření NTC-SW-09-09
VIEW-FACTOR - Software pro výpočet koeficientů ozáření a střední geometrické délky paprsků NTC-SW-10-09
MuPoSim - Software pro výpočet efektivních poroelastických koeficientů v multi-porézních materiálech NTC-SW-11-09
Phononic - Software pro predikci zakázaných pásem ve fononických materiálech NTC-SW-12-09
HyperHom-Sfepy - Software pro numerické simulace nelineárních heterogenních materiálů s uvažováním velkých deformací NTC-SW-13-09

Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů

NTC-SW-01-08
Software pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit NTC-SW-02-08
Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů NTC-SW-03-08
PEGALnap - program pro výpočetní simulace vývoje termoelastické nestability včetně nelineárního režimu s lokalizací kontaktu NTC-SW-01-07
Software na modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace NTC-SW-02-07
Software na měření rezistivity tenkých vrstev čtyř-bodovou metodou NTC-SW-03-07
ADUMU - software pro stanovení útlumových charakteristik akustických tlumičů metodou konečných prvků NTC-SW-04-07
Software pro výpočet homogenizovaných koeficientů akustické transmise na perforovaných rozhraních pro 2D úlohy NTC-SW-05-07
Software pro homogenizaci porézních materiálů ve 3D NTC-SW-06-07
Software na výpočet pásového diagramu z prvních principů pro ZnO s použitím GW korekce NTC-SW-07-07
Databáze článků pro správu publikací NTC-SW-03-06
HFEM-HE: numerická simulace hyperelastických heterogenních materiálů s periodickou mikrostrukturou NTC-SW-06-06
Software for body parametrization to modify shape NTC-SW-11-06

Software for micropolar elasticity

NTC-SW-12-06
Software for microstretch elasticity NTC-SW-13-06
Software for shape optimization in optimal flow problems NTC-SW-17-06
Software for two truss topology optimization NTC-SW-20-06
Software SPHCOFEM NTC-SW-25-06

Patička