Přejít k obsahu

NTC-FVZ-16-004

Funkční vzorky porézních katalyzátorů

Autoři:

Ing. KŘENEK Tomáš Ph.D. (61920)
POLA Michal (61920)
Ing. KOVÁŘÍK Tomáš Ph.D. (61920)
Doc. Ing. DUCHEK Petr CSc. ()

Číslo projektu:

TA04020860

Abstrakt - český jazyk:

Funkční vzorky kompositních katalyzátorů pro Fentonovu degradaci antibiotik v odpadních vodách byly připraveny sorpcí
hercynitu na porézní keramický filtr Vukopor, laserově ablativní deposicí magnetitu na porézní geopolymer a laserově
ablativní deposicí magnetitu na děrovaný vysokotlaký polyethylén PAQ 800+ . Vzorky byly charakterizovány EDX-SEM
elektronovou mikroskopií a jejich účinnost pro degradaci antibiotik byla hodnocena pomocí LC-MS spektroskopie. Prvé
dva vzorky jsou použitelné jako fixované filtrační lože a třetí jako pohyblivé suspendované částice v průtočném reaktoru
pro degradaci antibiotik a jiných polutantů v odpadních vodách.
Klíčová slova

Popis

Patička